17. Maj 2017

 

NARKOTIKAHUNDAR

 

NORDISKT PRÖVNINGSROGRAM FÖR POLISHUNDAR

GENERELLA BESTÄMMELSER

 

 

Preparat:

 

Gömmorna skall vara av följande typer:

1. CANNABIS

2. OPIATER

3. AMFETAMIN

4. KOKAIN

5. ECSTASY

 

Under mästerskapet skall max 16 gömmor (utlägg) fördelas mellan momenten. Dock skall minst en gömma finnas i varje sökområde.

Preparaten skall ha placerats ut ca 2 timmar innan tävlingen startar.

Utlägget skall läggas på ett sådant sätt att det ger hunden möjlighet att markera.

Storleken skall vara minst 10 gram pulver och minst 5 gram cannabis.

Nedgrävd gömma skall vara minst 50 gram preparat

Preparatet skall vara förpackat minst 24 timmar innan det läggs ut.

På varje sökområde kan det vara mindst 1 gömmor, utom moment 10 spor.

Minst en av gömmorna skall placeras högt i moment 5, lägenhetssök, rum m.m. samt 7 lager och skåpssök. Föraren får inte veta hur många gömmor det är innan varje delmoment.

 

Innan tävlingen börjar skall varje sökområde, utom fältsök och spår, gås över med en hund. (provhund)

Söktiden startar när föraren går in på området eller när hunden sätts i arbete.

Startordningen skall lottas innan varje delmoment.

I momenten 5 (lägenhetssök, rum m.m.), 6 (bilsök), 7 (lager och skåpssök), 8 (väskor m.m.) kan hunden föras i lina/koppel.

 

För att få en enhetlig tävling, skall tävlingsarrangören tillsammans med domarna gå igenom placeringen av gömmorna.

Föraren skall, innan momentet börjar, meddela om han har aktiv eller passiv markering.

Hunden skall tydligt markera var stoffet ligger.

 

Under momenten är det inte tillåtet att använda hjälpmedel som godbitar, boll, dutt eller liknande.

Under hela mästerskapet skall lovligt halsband användas. I moment 9 (spåruppsök) och 10 (spår) får det användas spårsele/brett halsband.

 

När hunden under momenten är fri, skall linan läggas i fickan eller kopplas runt livet.

Hunden skall kopplas efter varje moment.

 

Utanför momenten får hunden inte föras på ett sådant sätt att den kan störa andra deltagare.

Startordning för tikar som löper skall arrangören ordna så att den startar på ett sätt som inte ödelägger för de andra deltagarna (tas ut från den vanliga lottningen och startar sist i lottade moment).

Försöker en deltagare skaffa sig upplysningar, antingen genom att försöka titta på de andra deltagarna eller på annat sätt t.ex. genom att skaffa sig information om var gömmorna är placerade, eller hans/hennes uppträdande gentemot domare, arrangör eller övriga deltagere är sådant att den kan betecknas såsom otillbörligt, kan denne genom domarbeslut avstängas från vidare deltagande.

Denna fråga skall slutligen beslutas av protestjuryn.

 

I momentet spår skall betyg som är tilldelat i moment 9 (spåruppsök) ge poäng även om inte moment 10 (spår) är godkänt. Vid samma poängsumma avgörs placeringen efter flest antal 10:or, därefter flest

9.5:or osv. Kan deltagarna inte poängmässigt skiljas, delas placeringen.

 

Utgångsställning

Hundföraren stående med hunden okopplad sittande vid sin vänstra sida.

 

Extra kommando

Alla kommandon eller handlingar som ersätter kommando, utöver de som är tillåtna i varje moment. Mer än 3 extra kommandon medför underkänt. Gäller ej sökmomenten.

 

Animering

Alla tecken/signaler utöver tillåtna kommandon medför poängneddrag.

 

Idealbild

Momentet utfört på ett sätt som kan bedömas som felfritt.

 

Felmarkering

Hunden markerar på en plats där det inte finns gömma. Felmarkering bedöms under sökmomentet.

 

Felanmälan

Hunden markerar på plats där det inte finns gömma och föraren meddelar fynd. Bedömes under sökmomentet och markeringsmomentet

 

Söktid

Föraren disponerar den tid som är satt till varje moment. Föraren kan bryta innan tiden gått ut om han/hon anser området som avsökt

 

Lämnande

Hunden går från en gömma som den tydligt har registrerat. Bedöms både på markeringsmomentet och sökmomentet. Har hunden markerat gömman och lämnar denna medför detta underkännande av denna gömma även om hunden senare återvänder och markerar på godkänt sätt.

 

Bedömingsmoment

I varje moment utom lydnadsmomenten, spåruppsök och spår är bedömingsmomenten:

SÖK-MARKERING-MILJÖ (koeff.5).

Varje oskadad gömma ger 30 poäng. Vidrörd gömma ger 20 poäng.

Tar hunden gömman med munnen ger gömman 10 poäng.

Hund som inte finner någon gömma kan inte få poäng i momentet.

Varje moment skall bedömas av 2 domare. Domarnas betyg läggs samman och delas på två. Härmed framkommer ett medeltal som multipliceras med momentets koeff. Det skall dömas efter en 10-gradig skala med möjlighet för halva poäng (dvs. 0,5, 1,0, 1,5 osv)

Momentet skall vara utfört enligt beskrivningen i programmet.

 

Avvikelse i förhållande till idealbilden, ger avdrag i poäng beroende på hur många och hur stora de är.

När betyg lägre än 9 ges, skall motivering skrivas i fältet "domarkommentar" på domarprotokollet.

 

SÖK

Vid bedöming av söket, skall det läggas vikt på hundens och hundförarens förståelse av uppgiften, intensitet i söket och samarbetet mellan hund och förare, samt om hunden finner gömma.

 

Underkännande

-          Skadade inventarier med anledning av att hunden varit destruktiv.

-          Mer än 2 felanmälda fynd per moment.

-          Hunden söker inte.

 

Betygsneddrag

-          Övriga avvikelser från idealbilden medför poängneddrag.

-          Varje felanmälan kostar 10 poäng.

 

MARKERING

Det krävs att hunden i alla sökmoment på ett tydligt sätt markerar gömmorna genom tass-, skall-, stående-, sitt- eller liggmarkering. Markeringsformen kan variera i samma moment allt efter gömmornas placering.

 

Vid bedömning skall det läggas vikt vid att hundens uppmärksamhet är riktad mot gömman på ett sådant sätt att det klart framgår var den är placerad. Vikt skall också läggas vid hundens säkerhet i uppträdandet vid markering.

 

Underkännande

-          Animering eller kommandon för att framkalla markering.

-          Skador på inventarier (ej vid olyckshändelse).

-          Mer än 3 felmarkeringar per moment.

 

Betygsneddrag

-          Övriga avvikelser från idealbilden medför poängavdrag.

 

MILJÖ

Det skall vid bedömningen läggas vikt vid om hundens sök, markering eller fynd hämmas av miljön.

 

Underkännande

-          Hund som hämmas väsentligt av miljön den söker i.

 

Betygsneddrag

-          Övriga avvikelser från idealbilden medför poängavdrag.

FYND

För att få godkänt fynd, skall detta meddelas till domarna omedelbart efter att hunden har markerat. Varje godkänt fynd ger 30 poäng.

 

PROTESTER/JURY M.M.

Protest/klagan på domarbetyg, momentfel m.m. skall inlämnas till tävlingsledaren innom 1 timme efter avslutad övning (15 minuter för lydnadsmomenten). Protest/klagan skall behandlas av en jury som skall bestå av överdomare, och NPHU's arbetsutskott (se Anvisningar och Riktlinjer).

 

 

LYDNADSMOMENT

 

Moment 1

Fritt vid fot. Koeff: 6

Se patrullhundarna

 

Moment 2

Platsliggande. Koeff: 4

Se patrullhundarna

 

Moment 3

Miljöhopp. Koeff: 2

Se patrullhundarna

 

Moment 4

FÄLTSÖK

Bedömningsmoment:

Se generella bestämmelser.

 

Specifikationer:

Söktid: 20 minuter

Sökområde: ca. 1600 m2

Placering av gömmor: Minimum 1 gömma skall vara nedgrävd, max. 25 cm. De/den nedgrävda gömman skall placeras ut minimum 4 dygn innan tävlingen startar. Varje hund får tilldelat eget fält.

 

GENOMFÖRANDE

På hundförarens kommando skall hunden avsöka ett avgränsat område ca. 40 x 40 meter eller motsvarande ca. 1600 m2

Hundföraren väljer själv sin metod med hänsyn till genomsökning av området, dock får föraren inte gå in i rutan annat än vid fynd.

 

BEDÖMNING

Har hunden endast ett fynd och detta underkänns på grund av tugg så kan han ändå få betyg för söket.

Vid fynd skall hunden markera. Hundföraren kan då efter tillåtelse av domarna, gå ut och ta hand om gömman. Hundföraren kan placera en pinne/stock vid den nedgrävda gömman. Vid godkänd markering skall det tas hänsyn till terrängens beskaffenhet.

 

Bedömning för övrigt: Se generella bestämmelser.

Moment 5

LÄGENHETSSÖK, RUM M.M.

Bedömningsmoment: Se generella bestämmelser.

 

Specifikationer

Söktid: 20 minuter Sökområde: Område på ca. 60 kvadratmeter som liknar en lägenhet.

Se för övrigt generella bestämmelser.

 

Moment 6

BILSÖK  

Bedömningsmoment: Se generella bestämmelser.

 

Vid bilsök skall arrangören tillhandahålla engångshandskar i plast så att föraren själv kan öppna dörrar mm.

 

Specifikationer:

Söktid: 20 minuter

Sökområde: max. 3 fordon i förhållande till söktiden. Se för övrigt generella bestämmelser.

 

 

Moment 7

Lager- och skåpsök

Bedömningsmoment: Se generella bestämmelser.

 

Specifikationer:

Söktid: 25 minutter

Sökområde: Stort rum/lager på

ca. 100 kvadratmeter och ca. 20 skåp. Se för övrigt generella bestämmelser.

 

Moment 8

VÄSKOR M.M.

(momentet får kombineras med och genomföras efter eller före moment 6 bilsök)

Bedömningsmoment: Se generella bestämmelser.

 

Specifikasioner:

Söktid: 10 minutter

Sökområde: Minimum 20 väskor, lådor m.m.

Se för övrigt generella bestämmelser.

 

Moment 9

Spåruppsök (koeff. 2)

Spårets utgångspunkt skall ligga från en 50 meter lång linje och spåret skall gå bort från linjen. Hunden skall arbeta självständigt och föras i lina, men får även söka utan lina. Föraren äger själv rätt att bestämma var på linjen hunden skall påbörja uppsökandet av spåret. Föraren skall meddela domarna när hunden har hittat ett spår och hunden får lämna området först på klartecken från domarna. Hunden skall finna spåret inom 4 minuter. Kommando: ”sök spår” eller liknande.

 

UPPLÄGGNING

Tiden tas från det att hunden sätts i spårsök. Domarna skall ha tillgång till planskiss utvisande spårets utgång i området.

 

 

BEDÖMNING

Mindre slag av hunden utanför området skall ej medföra betygsavdrag.

Hund som bakspårar och föraren givit klartecken återkallas och ges betygsneddrag. Hund som går över spåret utan upptag berövas 2 betygsenheter varje gång. När föraren anmält att hunden har spår för tredje gången och detta är fel kan hunden ej erhålla betyg i momentet och ej heller delta i moment 10. Dock erhålls betyg vid spårupptag inom 4 minuter.

I det fall området är för tätt kan domaren ge tillåtelse till att söka spår längre in.

 

Moment 10:

 

SPÅR  (koeff 3)

Spåret skall vara ca. 400 meter långt och ca. 2 timmar gammalt. Spåret skall vara fullfört inom

20 minuter inklusive tiden för spåruppsöket

 

 

GENOMFÖRANDE

Spåret läggs så som en person normalt förflyttar sig genom terrängen med någon riktningsförändring, och kan korsa mindre vägar som inte är alltför trafikerade. Domarna skall medfölja i spåret tillsammans med spårläggaren.

Spårläggaren lägger ut ett föremål i slutet av spåret och fortsätter därefter i samma riktning. Föremålet skall vara dolt eller nedgrävt och bestå av minst 50 gr. canabis eller 100 gr. pulver.

 

BEDÖMNING

För att få poäng i moment 10 krävs det att moment 9 och 10 är fullfört inom ett tidsrum av 20 minuter, eller att hundeföraren har meddelat fynd.

Slutföremål = 30 poäng

Spår = 30 poäng                                                                                                

 

 

 

17. maj 2017

Jønholt