Patrullhundar

17. Maj 2017

  

NORDISKT PRÖVNINGSPROGRAM FÖR POLISHUNDAR

ALLMÄNT

 

 

Den tävlande skall i samtliga moment följa tävlingsledarens anvisningar. Bedömningen sker efter en 10- gradig betygskala med möjlighet för att ge halvt betyg. (0,5, 1, 1,5, 2,0 osv.) Genomsnittet av givet betyg multipliceras med respektive koefficientsiffra. Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras.

 

Momenten skall inte bedömas av landets egna domare. Momenten 1-8 skall bedömas öppet.

Vid övriga moment, får den tävlande bedömningen av momentets generella utförande och vad som är registrerat (hittat), samt om föremålen är intakta eller skadade/förstörda.

Allmänt skall gälla att alla avvikelser från momentets rätta utförande medför betygsavdrag.

Under tävlingsmomentet, och på tævlingsplatsen, är det inte tillåtet att använda hjälpmedel så som godbitar, boll, dutt eller liknande. Under hela mästerskapet är det endast tillåtet att använda lagliga halsband och selar. I alla moment skall löpande tikar starta sist.

 

Lottning skall ske inbördes i grupper i förhållande till deltagare i respektive moment. 2

Varje dag skall domarmöte hållas, varvid momenten gås igenom och oklarheter rättas till.

Vid samma poängsumma avgörs placeringen av flest antal 10:or i betyg, därefter flest antal 9,5: or osv. Kan tävlande inte skiljas åt betygsmässigt för avgörande av placering, delas placeringen.

 

Ingen form av dressyr/bestraffning är tillåtet och medför underkänt i momentet. Vid grövre förseelse kan den tävlande avstängas från vidare tävlande. Extra kommandon eller tecken utöver det tillåtna medför sänkning av betyget. Åtlyder inte hunden det tredje kommandot medför detta ett underkännande i momentet.

 

I de fall bevakning ingår får hunden inte släppa bevakningen och lämna figuranten mer än 5 meter. För moment 11 gäller 10 meter. I de fall anrop ingår och föraren glömmer anropa kan högst betyg 5 ges.

 

I moment där hunden skall sändas skall figuranten anropas. Anropet bedöms inte men anropas inte figuranten överhuvudtaget kan högst betyg 8 ges i respektive huvudmoment.

 

Överdomare utses av arrangerande land.

 

Överdomarens uppgifter är:

·         Leda dommarmöten

·         Tolka regler

·         Övervaka att tävlingen genomförs på ett så rättvist sätt som möjligt.

·         Övervaka att inte domare påverkas av tävlande, tävlingsledare eller andra.

·         Se till att domarmöten inte påverkar det tekniska arrangemanget.

·         Överdomare kan gå in och rätta domares bedömning i det fall bedömningen är i strid med programmet/reglerna. Den enskilda domare har då att rätta sig efter överdomarens bedömning. Rättar sig inte den enskilde domaren efter överdomarens bedömning skall ärendet/bedömningen behandlas av tävlingsjuryn.

·         Arrangerande land skall se till att det är likvärdiga former för alla tävlande samt att språkproblem minimeras.

 

Protester

·         Protester skall inges skriftligt till överdomaren/sekretariatet inom en timma efter sista deltagaren i disciplinen.

·         Protester behandlas av tävlingsjury.

·         Tävlingsjuryn består av styrelseledamöter, en från varje land samt överdomaren.

·         NPHU:s ordförande eller vice ordförande leder juryns arbete.

·         Juryns avgörelse är gällande och kan inte överklagas.

·         Tävlingen skall genomföras på ett rättvist och ärligt sätt med hänsyn till varje lands utgångspunkt i polishundsarbetet.

·         Oklarheter bör skyndsamt uppmärksammas och lösas på bästa sätt för de respektive länders officiella representanter.

 

 

 

TÄVLINGSPROGRAM

 

ALLMÄNT

 

Momenten 1-8 genomförs på gräs eller grus i publikvänligt område.

Momenten 1-4 genomförs omkring polishundsbilen, dock inte närmare än 5 meter.

 

Extra kommando:

 

Alla kommandon eller handlingar som ersätter kommando, utöver de som är tillåtna i varje moment. Mer än 3 extra kommandon medför underkänt. Gäller ej spår eller sökmomenten.

 

Animering:

Alla tecken/signaler utöver de tillåtna kommandon medför poängneddrag.

 

 

 

 

Moment 1

 

Fritt följ (koeff: 6)

 

ANVISNINGAR

Hunden förs okopplad. Den skall villigt följa föraren vid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Kommando fot, eller liknande.

 

GENOMFÖRANDE

Momentet skall innehålla: gående – springande – med vändningar, höger om och vänster om från

stillastående samt tre steg i olika riktningar. Då föraren gör halt skall hunden utan kommando genast sätta sig i utgångsställning (utgångsställningen är sittande vid förarens vänster sida)

Kommando: fot eller liknande.

Kommando: får ges vid momentets början och efter halter. Momentet skall pågå ca 3 minuter.

 

BEDÖMNING

Det skall läggas stor vikt på hundens förmåga att anpassa sig till förarens rörelse och att den inte

stänger, tränger, hänger eller sätter sig snett eller sent.

 

Betygsneddrag

-          Extra kommando

-          animering

-          Onaturlig gångart.

-          Trögt och skevt sittande.

-          Hänger efter (släpar).

-          Tränger/stänger, avvikelse i sida.

-          Felaktig utgångsställning.

-          Okoncentration.

-          Skall, pipande och ljud som inte ingår i momentet.

 

Moment 2

 

Platsliggande (koeff. 4)

 

Momentet utförs mitt i moment 1.

 

ANVISNINGAR

Hunden nedläggs på anvisad plats på väg mot polishundsbilen och ca 30 meter i från denna.

Hundföraren fortsätter fram emot bilen och gömmer sig delvis utom synhåll bakom bilen.

Tiden startar när föraren är utom synhåll för hunden. Efter 3 minuter platsliggning går föraren tillbaka till hunden, sätter den i utgångsställning och fortsätter moment 1.

Kommando, plats eller liknande anges på tävlingsledarens order.

 

BEDÖMNING

Om hunden flyttar sig mera än sin egen kroppslängd, sätter sig eller ställer sig upp, uppnår man

inga poäng i momentet

Om hunden sätter sig upp efter det att hundföraren kommit tillbaka, men innan tävlingsledarens order kan man som högst uppnå 7 poäng.

 

 

Underkännande

·         Hund som förflyttar sig mer än sin egen kroppslängd.

·         Hund som sätter eller ställer sig kan ej erhålla poäng.

 

Betygsnedrag

·         Hund som sätter sig efter att föraren återkommit till sidan av hunden men före kommando kan högst erhålla betyg 7.

·         Extra kommando

·         Animering.

·         Orolig hund.

·         Hund som ändrar position.

·         Störande ljudgivning.

 

 

 

Moment 3

 

Skall på kommando (koeff. 3)

 

ANVISNINGAR

På tillsägelse av tävlingsledaren beordrar föraren hunden att avge skall. På tävlingsledarens tillsägelse beordras hunden att upphöra med skallet. Skallgivning skall pågå i minst 10 sek.

Momentet startar med 5 sekunders tystnad och med hunden i utgångsställning. Det bedöms likvärdigt om hunden sitter framför och vänd emot föraren. Kommando: Skall eller liknande.

Momentet är avslutat ca 5 sekunder efter det att hunden beordrats upphöra med skallgivningen

 

BEDÖMNING

För att uppnå poäng krävs minst 3 skall. Slutar hunden för tidigt med skallgivningen innan den beordrats sluta eller fortsätter den efter att den beordrats sluta, skall detta medföra poängavdrag. Det samma gäller hund som startar innan kommando. För att uppnå max poäng skall hunden behålla sin grundställning.

 

Betygsnedrag

·         Extra kommando

·         animering.

·         Glest skall, startar och/eller slutar skallgivning före kommando.

·         Orolig hund.

·         Störande ljudgivning/pipning.

·         Avvikelse från utgångsställning.

Vid avvikelse kan man som högst uppnå 5 poäng.

 

 

Moment 4

 

Hopp på/i miljöhinder (koeff. 2)

 

ANVISNINGAR

Miljöhindret kan vara bord, låda, trailer eller liknande, med en max höjd på 80 cm.

Hindrets uppbyggnad skall vara av solid konstruktion och stå ordentligt fast eller vara fastgjort.

Hindret skall placeras enligt domarnas anvisning.

 

GENOMFÖRANDE

Hunden skall ifrån utgångsställning och efter tävlingsledarens tillsägelse, på förarens kommando, hoppa upp på/i hindret. På förarens kommando beordras hunden ligg, stå eller sitt. Hundföraren skall upplysa vilken ställning hunden har innan momentets start. När hunden har varit i angiven position i minimum 5 sekunder, ges tecken från tävlingsledaren att hunden kan hoppa ner. Hunden skall därefter, på kommando ifrån föraren, hoppa ner och placera sig i utgångsställning, utan ytterligare kommando.

 

Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd från hindret med hunden i utgångställning. Hopp i båda riktningar skall ske på tävlingsledarens order. Momentet är slut, när hunden har placerat sig i utgångställning efter tillbaka hopp.

 

BEDÖMNING

Momentet bedöms efter hundens lydighet, säkerhet/miljö under hela momentet.

 

Underkännande

·         Hopp före kommando.

·         Hoppar inte/vägrar.

·         Hoppar tillbaka utan att stanna på angiven plats.

 

Betygsnedrag

·         Extra kommando

·         animering.

·         Utför inte kommando eller utförts på felaktigt sätt, kan man som högst uppnå 5 poäng.  

·         Kommando före tillåtelse.

 

 

Moment 5

 

Angrepp ifrån polishundsbil

 

ANVISNINGAR

Vid alla moment där angrepp, från hunden, ingår skall föraren kommendera figuranten att

”stå stilla" och loss eller motsvarande. Hunden har rätt att angripa så länge figuranten är i rörelse.

 

GENOMFÖRANDE

Hunden är placerad i polishundsbilen.

Polishundsbilen körs 50 – 100 meter fram med påslagna blåljus av arrangörens chaufför till en anvisad plats, Hundföraren stiger ut och går bak till bakluckan och öppnar till hunden. Ca 30 meter ifrån där polishundsbilen har stannat står en figurant i skyddsbeklädnad. När figuranten har kommit fram och hundföraren har gått bak till bakluckan, skall föraren anropa figuranten. Det är tillåtet att ta ut hunden innan anropet. Hunden sänds antingen i från buren eller med hunden i halsband.  

På tävlingsledarens tecken får hunden sändas. Samtidigt äger föraren rätt att springa efter. Hunden skall angripa figuranten och hålla fast denne tills föraren kommer fram.

 

Kommando: revir, eller liknande.

Angreppet sker på figurant som förflyttar sig bort i från hunden. Hunden skall släppa figuranten på förarens kommando när denne har kommit fram till figuranten.

Figuranten skall hålla sig passiv på förarens kommando. Föraren äger rätt att ta tag i figuranten (göra ett omhändertagande) för att få figuranten att stå stilla. När hunden släppt figuranten sker avvisitering under bevakning av hunden.

Därefter transporterar förare, med hunden vid fot, figuranten tillbaka till dennes utgångspunkt. Kommando: transport, fot, eller liknande. Transporten skall vara ca 30 meter och sker enligt tävlingsledarens anvisningar. Hunden skall vid transporten föras vid förarens vänstra sida ca 3 meter bakom figuranten. Transporten kan utföras med riktningsändringar och vändningar.

 

BEDÖMNING

Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsledarens anvisningar beträffande avstånd och att hunden håller sin position vid föraren. Störande gnäll eller upprepande skall, medför betygsneddrag.

Momentet bedöms efter hundens lydighet, säkerhet/miljö.

 

 

Underkännande

·         Hund som inte angriper.

·         Hund som inte släpper och föraren måste använda annat än röstkommando. Obs! Max 10 sekunder mellan varje kommando.

·         Hund som släpper före kommando.

·         Hunden angriper stillastående figurant.

·         Figuranten visiteras ej.

 

Betygsnedrag

·         Svagt angrep. Omtag/tugg.

·         Hund som mister greppet men biter sig fast omedelbart. Hund som inte angriper direkt.

·         Trögt/segt släppande.

·         Orolig hund.

·         Fel avstånd.

·         Överdriven visitation.

·         Okoncentrerad hund.

·         Hund som ”arbetar” sig närmare fig. (allt för provocerande)

·         Förare som kommenderar tillbaka hunden för att avbryta ombett.

·         Förare som går mellan hund och fig. kan erhålla max betyg 5.

 

 

Angrepp koeff. 5

Släpp koeff. 3

Visitation koeff. 2

Transport koeff. 1

 

 

 

Moment 6

 

Uppletande av föremål (koeff. 2)

 

Omedelbart efter moment 5, genomförs sök efter ett föremål. Föremålet skall vara relaterat till våld eller inbrott. Moment 6 genomförs även om moment 5 blivit underkänt.

 

ANVISNINGAR

Med figuranten stående ca 5 meter i från hundföraren (plats som är markerad), skall hunden söka efter ett föremål som inte är synligt. Avståndet mellan föremålet och startstället är ca 15 meter. Hundföraren skall stanna kvar på anvisad plats (som är markerad).

Det är tillåtet att ge hunden kommando, men hunden skall självständigt markera eller apportera föremålet vid fynd. Söktid max 2 minuter. Fynd är godkänt när hunden markerar eller har påbörjat apportering. Momentet är därmed avslutat.

 

BEDÖMNING

Bedömning sker på samma sätt som i momentet Sakstövning samt efter hundens lydighet, säkerhet/miljö under momentet

 

Betygsnedrag

·         Osökta områden.

·         Naturbehov.

·         Hund som upprepade gånger söker utanför, av föraren anvisat område.

·         Tjat.

·         Bristande söklust.

 

Underkännande

·         Hund som biter figuranten.

·         Inget funnet föremål.

·         Hundförare som lämnar anvisad plats.

 

 

Moment 7

 

Upphörande med angrepp (koeff.4)

 

ANVISNINGAR

Momentet avhålls på stadion/lydnadsarenan.

Hundföraren står med sin hund sittande på vänster sida. Det är tillåtet att hålla hunden i halsbandet.

Figuranten kommer ut på ca 30 meter framför hundföraren.

 

GENOMFÖRANDE

Figurant flyr ifrån platsen.

Hundföraren anropar figuranten och hunden släpps. När hunden har sänts får föraren springa efter.

.

När hunden är halvvägs ute stannar figuranten och står stilla.

Hundföraren skall därefter under kommando se till att hunden avbryter angreppet. Hunden ska: övergå till att bevaka fig, platsligg eller returnera till hundföraren.

Momentet är avslutat när hunden är kommenderad tillbaka i utgångsställning, eller när hundföraren går in till hunden och satt den i utgångsställning.

Föraren skall innan momentet börjar uppge om hunden skall uppta bevakning, läggas eller återkallas.

 

BEDÖMNING

Momentet bedöms efter hundens lydighet, säkerhet och miljö.

 

 

 

Betygsnedrag

·         Trögt/segt utförande.

·         Orolig hund.

·         Vid sväng för återkallad hund.

·         Dåligt tempo.

·         Hund som ”arbetar” sig närmare fig. (allt för provocerande).

·         Förare som kommenderar tillbaka hunden för att avbryta ombett.

·         Förare som går mellan hund och fig. kan erhålla max betyg 5.

·         Orent arbete.

 

Underkännande

·         Hund som biter figurant.

·         Hund som inte släpper och föraren måste använda annat än röstkommando. Obs! Max 10 sekunder mellan varje kommando.

·         Hund som utför momentet på annat sätt än uppgivet.

·         Hund som tjuvar och inte genast kan återkallas.

·         Bevakande hund som lämnar fig. och släpper bevakningen mer än 3 meter.

 

 

Moment 8

 

Modprov

 

ANVISNINGAR

Momentet avhålls på stadion/lydnadsarenan.

Hundföraren står med sin hund sittande på vänster sida. Det är tillåtet att hålla hunden i halsbandet.

En figurant, iförd helskyddsdräkt, står på ett avstånd av ca 50 meter framför patrullen.

 

GENOMFÖRANDE

Hundföraren anropar figuranten. I samband med detta börjar figuranten gå mot patrullen under verbalt och fysiskt hot. När figuranten startar får hunden sändas. Föraren får springa efter då hunden sänts. Angreppet sker på figurant som rör sig mot hunden. Hunden skall släppa figuranten på förarens kommando när denne har kommit fram till figuranten. Figuranten skall hålla sig passiv på förarens kommando. Föraren äger rätt att ta tag i figuranten (göra ett omhändertagande) för att få figuranten att stå stilla. När hunden släppt figuranten sker avvisitering under bevakning av hunden.

Därefter transporterar förare, med hunden vid fot, figuranten tillbaka till dennes utgångspunkt. Kommando: transport, fot, eller liknande. Transporten skall vara ca 10 meter.

 

 

BEDÖMNING

 

Underkännande

·         Hund som inte angriper.

·         Hund som inte släpper och föraren måste använda annat än röstkommando. Obs! Max 10 sekunder mellan varje kommando.

·         Hund som släpper före kommando.

·         Hunden angriper stillastående figurant.

·         Figuranten visiteras ej.

 

Betygsnedrag

·         Svagt angrep.

·         Omtag/tugg i bettet.

·         Hund som mister greppet men biter sig fast omedelbart.

·         Hund som inte angriper direkt.

·         Trögt/segt släppande.

·         Orolig hund.

·         Fel avstånd.

·         Överdriven visitation.

·         Okoncentrerad hund.

·         Hund som ”arbetar” sig närmare fig. (allt för provocerande).

·         Förare som kommenderar hunden tillbaka hunden för att avbryta ombett.

·         Förare som går mellan hund och fig. kan erhålla max betyg 5.

 

 

 

Angrepp koeff. 4

Släpp koeff. 3

Visitation koeff. 2

Transport koeff. 1

 

Moment 9

Spåruppsök

 

ANVISNINGAR

Spårets längd är ca 1500 meter långt och ca 2 timmar gammalt. Spårtiden är 35 minuter inklusive tid för uppsök. Föremålen skall inte vara större än 10 cm och inte mindre än 3 cm.

Spårets utgångspunkt skall ligga från en 75 meter lång linje och spåret skall gå bort från linjen. Hunden skall arbeta självständigt och föras i lina, men får även söka utan lina. Föraren äger själv rätt att bestämma var på linjen hunden skall påbörja uppsökandet av spåret.

Föraren skall meddela domarna när hunden har hittat ett spår och hunden får lämna området först på klartecken från domarna. Hunden skall finna spåret inom 5 minuter.

Kommando: sök spår, eller liknande.

Spårläggaren utlägger 7 föremål på spåret och ett slutföremål som skall vara i storlek som en väska, för att markera att spåret är slut. Föremålen skall ha ett märke eller ett nummer som visar vilket spår de tillhör och vara så autentiska som möjligt. Spåren bör inte ligga närmare varandra än 300 meter. Första föremål bör inte ligga tidigare än 100 meter från upptagslinjen.

 

GENOMFÖRANDE

Som baslinje skall det vara en stig eller väg. Spåret skall läggas så som en person normalt förflyttar sig i terräng med några riktningsförändringar och får korsa mindre vägar, dock inte alltför trafikerade.

Hundföraren skall lämna de funna föremålen omedelbart efter momentets avslut till tävlingsledaren.

Spårningen är avslutad när tiden är ute.

Hundföraren skall redovisa, via radio eller telefon, när spårtiden är ute och hur många föremål de har hittat.

 

BEDÖMNING

7 föremål à 20 poäng = 140 poäng

Slutföremål 90 poäng = 90 poäng

Spårsök 20 poäng = 20 poäng

Hund som går över spåret utan att ta upp spåret berövas 2 betygsenheter varje gång. Dock erhålls betyg vid spårupptag inom 5 minuter. När föraren anmält att hunden har spår för tredje (3) gången och detta är fel kan den tävlande inte erhålla betyg i momentet.

 

Skadat föremål ger 10 poäng.

Trasigt föremål ger 0 poäng.

 

Vid bedömning av skadat/trasigt föremål gäller majoritetsbeslut av domarna.

 

Underkännande

·         Fler än 3 felklartecken.

·         Fler än 3 passeringar över spåret vid spåruppsök.

 

Betygsnedrag

·         Hunden går över spåret utan upptag.

·         Hundföraren går iväg utan att anmäla spår.

·         Dåligt/tjatigt upptagsarbete.

·         Naturbehov.

 

 

 

Moment 10

 

Sakstövning

 

ANVISNINGAR

Hunden skall inom en tid av 20 minuter genomsöka ett ca 2500 kvm stort område i en autentisk miljö, där det är utlagt 6 föremål. Området kan vara olikformat, allt efter arrangörens upplägg. Samma sökområde för alla hundar. Sökområdet skall vara ca 10 minuter gammalt. Storleken på föremålen får inte vara större än en vanlig tändsticksask och skall vara relevanta. Nya liknande föremål till varje hund. Föremålen kan vara gömda, dolda men inte nergrävda. Om föraren väljer att hunden skall bära munkorg, skall denna vara påsatt under hela momentet.

 

GENOMFÖRANDE

Hundföraren väljer själv sin metod med hänsyn till genomsökningen av området. Hundföraren får endast beträda rutan när hunden markerat fynd och skall gå samma väg ut som han kom in dock får hundens startas om innan föraren går ut. Hunden ska antingen apportera eller göra en tydlig markering av föremålet. Hundföraren avgör själv när området är genomsökt, eller avbryts när tiden är ute. Fynd godkänns när hunden markerat eller har påbörjat apportering.

 

BEDÖMNING

Vid bedömningen av avsökandet skall särskilt iakttas hundens söklust och hundförarens förmåga att dirigera hunden. För att erhålla poäng skall hunden leverera minst ett (1) poäng berättigat föremål till föraren. Förstört föremål ger 0 poäng. Hund med munkorg som vidrör föremålet kraftigt bedöms likvärdigt som förstört föremål. Skadat föremål ger 10 poäng.

 

Hund som har passiv markering

Hundföraren får inte leta efter föremålet, utan skall kunna plocka upp den direkt vid markering från hunden. Om hunden berör föremålet så att den flyttas eller lyfts och släpps eller apporteras skall föremålet bedömmas som skadat föremål och ger då 10 poäng.

Beröring (nos, tass, munkorg) av föremål utan att skadegörelse eller flyttning skall det ske poängavdrag för söket, inte avdrag för föremålet.

 

Hundförare som påverkar hunden till apportering eller markering får poängavdrag.

Arbetet/Söket 40 poäng = 40 poäng

6 föremål à 20 poäng = 120 poäng

Det krävs att hunden vid alla fynd markerar genom skall, sittande, stående eller med liggmarkering. Det funna föremålet får inte ligga längre än 1 meter från hunden.

Hund som biter i apporten så att tydliga märken uppstår bedöms som noll (0) poäng.

Hund som vidrör föremålet ger poängavdrag och skall bedömas som ”skadat föremål”.

Hundföraren får inte, utan poängavdrag, påverka hunden till apportering eller markering.

 

 

Underkännande

·         Hundförare som upprepade gånger går in i rutan trots tillsägelser.

·         Noll (0) anträffad apport.

 

Betygsnedrag

·         Osökta områden.

·         Naturbehov.

·         Hund som upprepade gånger söker utanför, av föraren anvisat område.

·         Tjat.

·         Bristande söklust.

 

 

Moment 11

Personsök

 

ANVISNINGAR

Inom ett 100 meter brett och 500 meter långt område, som inte är utmärkt, skall två figuranter och ett föremål vara utplacerade. Både figuranter och föremålet skall vara åtkomliga för hunden. Figuranterna får inte vara utrustade med skyddsbeklädnad. Föremålet får inte placeras på marken.

På kommando och/eller armtecken, vilka får upprepas, skall hunden snabbt genomsöka området i slag åt båda sidor. Återsök är inte tillåtet. Figuranten ska avvisiteras och därefter transporteras in till mittlinjen med okopplad hund. Området skall vara genomsökt under 25 minuter.

Hundföraren äger själv rätt att bestämma om hunden skall bära munkorg eller inte, om hunden bär munkorg skall denna vara påsatt under hela momentet.

 

GENOMFÖRANDE

Hundföraren får anvisat sökområdets begränsningar. Hundföraren får förflytta sig fritt i området. Området skall vara avvallat. Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse och då hunden sänds ut på första slaget. Momentet är slut när tiden tagit slut eller när hundföraren har passerat avslutningsgränsen, med möjlighet att få vittring av sista figuranten eller föremål. Föremålet skall, av arrangörerna, vidröras efter varje hund.

 

Maxpoäng = 240 poäng.

Arbete koeff. 6 = 60 poäng.

Ståndskall på figurant koeff. 3 (2x30) = 60 poäng.

Bevakning på figurant koeff. 3 (2x30) = 60 poäng.

Ståndskall på föremål koeff. 2 = 20 poäng.

Bevakning/markering av föremål koeff. 2 = 20 poäng.

Visitation og transport (av fig.) koeff. 1 (2x10) = 20 poäng.

 

BEDÖMNING

Markerar inte hunden någon av figuranterna med ståndskall kan det inte uppnås poäng i hela momentet personsök. Hundförare som har får klartecken från domarna vid fynd, får fyndet godkänt, även om tiden har löpt ut. När hunden är hos figuranten skall den, utan påverkning från hundföraren eller figuranten, ge ståndskall tills hundföraren kommer fram till figuranten. När hunden har hittat figuranten, skall den bevaka, men får inte bita eller beröra figuranten. Om hunden biter och skadar figuranten, kan det inte uppnås poäng i momentet. Om hunden bär munkorg och stöter emot objekt, skall detta bedömas som bett.

 

Vid bett eller stöt med munkorg som bedöms som bett skall hela moment 11 avbrytas och underkännas.

 

Om hunden bär munkorg och denne fattas vid fynd av figurant eller föremål ges det noll (0) poäng vid detta fynd. Om det är föraren som dirigerar hunden fram till figurant eller föremål ges det noll (0) poäng vid detta fynd. Om hunden på grund av vinden. självständigt hittar figurant eller föremål bakåt i banan, är detta godkänt. Bedöms momentet ståndskall som underkännt kan det inte heller ges poäng för aktuell bevakning.

 

Underkännande

·         Överskrider maxtid 25 min.

·         Ingen anträffad figurant.

·         Munkorg tas av eller tappas på ett sådant sätt att hundföraren måste lämna och leta för att nå den.

·         Bett eller munkorgsstöt som bedöms som bett.

 

 

Betygsnedrag

·         Osökt terräng.

·         Olydig eller allt för självständig hund.

·         Tjat.

·         Trögt utförande.

·         Onödiga uppehåll.

·         Vattning av hund på mittlinjen.

·         Naturbehov.

 

Ståndsskall figurant 1 (koeff 3)

figurant 2 (koeff 3)

 

 

Underkännande

·         Hunden skäller inte.

·         Föraren påverkar hunden till skall.

 

Betygsnedrag

·         Hundföraren lämnar sin plats innan godkännande från domaren.

·         Svag skallgivning.

 

 

Bevakning: figurant 1 (koeff 3)

figurant 2 (koeff 3)

 

Underkännande

·         Hunden bevakar inte eller lämnar.

·         Angrepp på figurant.

·         Kraftigare stöt med munkorg på figurant eller gömställe.

 

Betygsnedrag

·         Orent arbete.

·         Hund som bevakar långt från figurant eller är okoncentrerat eller vänder sig mot föraren.

·         Hund som befinner sig mindre än 10 meter från figuranten och denne inte känner sig bevakad.

·         Dålig bevakning.

 

 

Visitation och Transport: figurant 1 (koeff 1)

figurant 2 (koeff 1)

 

Underkännande

·         Utebliven visitation.

·         Angrepp på figurant.

·         Kraftig stöt med munkorg.

·         Hunden bevakar inte eller lämnar.

 

Betygsnedrag

·         Extra kommando.

·         Orent arbete.

·         Dålig visitation.

 

 

FÖREMÅL:

Bevakning (koeff 2)

Ståndskall (koeff 2)

 

 

Underkännande

Se momentet Ståndskall och bevakning vid figurant.

 

Betygsnedrag

Se momentet Ståndskall och bevakning vid figurant.

 

Poängfördelning i momenten

1: 60

2: 40

3: 30

4: 20

5: 110

6: 20

7: 40

8: 100

9: 250

10: 160

11: 240

 

MAX: 1070 poäng