STADGAR 

FÖR

NORDISK POLISHUNDUNION

 

§ 1 Organisation

 

Nordisk polishundunion är en sammanslutning av polismän som är organiserade från Danmark < /Politiets Hundeførerforening tillsammans med Dansk Politihundeforening, från Norge < Norsk Politihundelag, från Finland<Suomen Poliisikoirayhdistys, från Sverige < Polisens Hundförarförbund, från Island < Felag Islenska Lögregluhundmanna.

 

Anslutna organisationer från ett land utgör landsavdelning av nordisk Polishundunion, (NPHU). 2011-11-27 är medlemskap från Island och Finland vilande.

Unionen är registrerad i Brønnøysundregistret i Norge med organisationsnummer: 999 600 492

 

§ 2 Målsättning

 

Nordisk Polishundunion har till målsättning att tillvarataga gemensamma intressen i såväl hundsportsligt som hundtjänstemässigt avseende och i den utsträckning detta låter sig förena med de olika ländernas nationella särart och för varje förbunds gällande stadgar.

 

§ 3 Medlemskap

 

Är organisation i ett land anslutet till Nordisk Polishundunion, kan annan organisation i samma land bli medlem efter medgivande av respektive landsavdelning och sedan NPHU:s styrelse.

Om en organisation önskar vinna anslutning till NPHU skall styrelsen inhämta de redan anslutna förbundens skriftliga yttrande över ansökan. Det skall vara enighet i beslutet.

 

§ 4 Hedersmedlemskap

 

Som hedersmedlem kan väljas personer som genom en föld av år har gjort sig särskilt förtjänt vid sitt arbete för NPHU och polishundverksamheten i det nordiska samarbetet.

Valet görs av styrelsen i NPHU. Som bevis på hedersledaskat får ny hedersmedlem medalj och diplom.

Hedersmedlem kan av styrelsen inbjudas till den Nordiska Prövning.

 

§ 5 Styrelse och arbetsutskott

 

Styrelsen i NPHU består av två ledamöter från Danmark – Sverige – Norge. Styrelseledamöter samt suppleanter utses av respektive landsavdelning för en mandatperiod på två år. Mandatperioden är två kalenderår.

Namn på respektive landsavdelnings styrelserepresentanter och suppleanter skall vara NPHU:s sekretariat tillhanda senast två (2) månader innan ny mandatperiod påbörjas.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande och samtliga anslutna landsavdelningar är representerade.

Ordförande väljs för en mandattid av två år från den landsavdelning som står i turordning enligt stadgarna att inneha ordförandeposten. Turordningen är Norge, Sverige och Danmark. Landsavdelning som står näst i tur väljer en av de två styrelserepresentanterna till vice ordförande.

Arbetsutskottet skall bestå av en av de två representanterna från varje land och väljs av NPHU:s styrelse. Vald ordförande i NPHU är ordförande i arbetsutskottet och representerar sin landsavdelning. Arbetsutskottet är beslutsmässigt då samtliga ledamöter är närvarande eller genom underhandskontakter är eniga i beslutet.

Alla beslut fattas med enkel majoritet utom i beslut enligt § 3, 9 och 11. Vid lika röstetal har ärendet fallit.

 

§ 6 Sammanträden och övrig verksamhet

 

Ordinarie styrelsesammanträde hålls årligen. Vid styrelsesammanträde förs protokoll som översändes till landsavdelningarna i ett exemplar.

Extra styrelsesammanträde sammankallas av arbetsutskottet, när så anses erforder-ligt eller när en landsavdelning begär det.

Sådan begäran skall åtföljas av upplysningar angående vad som önskas bli upptaget till behandling.

Sammanträdet skall hållas senast en månad efter det att begäran inkommit.

Arbetsutskottet sammanträder efter kallelse av ordföranden.

Styrelsen fastställer arbetsordning för Nordisk Polishundunion.

 

§7 Förvaltning och revision

 

Nordisk Polishundunions medel är gemensam egendom, men förvaltas av den lands-avdelning där kansliet har sitt säte.

Nordisk Polishundunions firma tecknas i ekonomiska angelägenheter av den av styrelsen utsedde kassören och behörig firmatecknare i den landsavdelning där kansliet har sitt säte, två i förening.

I andra angelägenheter tecknas Nordisk Polishundunions firma av ordförande eller vice ordförande.

Varje landsavdelnings ordförande äger attestera kostnader för Nordisk Polishundunion.

Räkenskapsår är kalenderår.

 

§ 8 Avgifter och ekonomi

 

Årsavgiften fastställs av styrelsen i svensk valuta och beräknas för det medlemsantal som gäller i respektive landsavdelning per den första januari.

Årsavgiften inbetalas före den första februari till Nordisk Polishundunion.

Styrelsen fastställer resekostnadsersättning och traktamenten.

 

§ 9 Relationer

 

Nordisk Polishundunion äger inte rätt att på de anslutna landsavdelningarnas vägnar fatta ståndpunkt för eller emot politiska meningsriktningar inom de olika länderna och får inte anslutas till någon politisk sammanslutning.

Fråga om anslutning till internationella organisationer skall före styrelsens beslut prövas av landsavdelningarna..

Beslut om sådan anslutning förutsätter att samtliga landsavdelningar är eniga härom.

 

§ 10 Bordstandard, ordförandeklubba, heraldisk plakett

 

Bordstandard är NPHU:s högsta utmärkelse. Följande regler skall gälla vid utdelande av bordstandard.

1. Standard tilldelas lokala arrangörer av Nordiska provningar.

2. Standard kan tilldelas enskilda personer, grupper, lag och föreningar som genom sin insats har varit till stor betydning för polishundsverksamheten.

3. NPHU:s standard utdelas av styrelsen i NPHU.

4. Varje avgående ordinarie styrelsemedlem skall erhålla bordstandard som minnesgåva.

Ordførerklubba: Tildeles avgående ordførande.

Heraldisk plakett. Avgående ordförande i NPHU:s styrelse, som tidligere erhåller ordførarklubben skal gis som minnesgåva en heraldisk plakett. Efter beslut i NPHU:s styrelse utdelas plaketten till personer, grupper, lag eller föreningar som genom sin insats varit till stor betydelse för polis-hundsverksamheten.

Standard och heraldisk plakett kan endast tilldelas vid ett tillfälle.

 

§ 11 Stadgeändring

 

Beslut om ändring eller tillägg till NPHU:s stadgar fattas av styrelsen efter förslag av styrelsen eller arbetsutskottet och godkännande av respektive landsavdelning.

 

§ 12 Upplösning

 

Beslut om Nordisk Polishundunions upplösning kan fattas av styrelsen sedan anslutna landsavdelningar yttrat sig över förslag av styrelsen eller arbetsutskottet.

Vid upplösning avger det sista styrelsesammanträdet förslag om medlens användning.

Uppnås inte enighet härom bland de anslutna landsavdelningarna, fördelas medlen bland landsavdelningarnas medlemstal.

 

Stadgarna är omarbetade per 2016-11-13